Desenvolupament de la motricitat global“ Tot el que fem per un infant, i que podria fer per ell mateix, no tan sols no l’ajuda sinó que evita el seu aprenentatge”  


                                                                                                                           E. Pikler


El Projecte Educatiu de El Carrilet es fonamenta en la pedagogia activa, basada en les aportacions de la doctora Emmi Pikler i potenciant el respecte, l’acceptació, l’autonomia, la llibertat, l’escolta activa i el descobriment d’un mateix i de l’entorn. També es basa en els principis de la pedagogia Waldorf així com en autors com Jesper Juul, Rebeca Wild, Ana Tardos, entre d’altres.


Partim del que cada infant porta dins, des dels seus desitjos i interessos. Mitjançant la creació d’un ambient de seguretat física i afectiva afavorim que cada infant trobi el seu lloc dins del grup i de l’espai de l’escola.

Som un centre viu, obert, participatiu, amb una metodologia de treball activa i respectuosa amb els ritmes i els processos interns dels infants.

Al Centre Educatiu El Carrilet oferim una diferent mirada cap als infants, que consisteix en donar completa llibertat per a que es puguin moure (posant atenció a que ho facin amb roba adequada, espai suficient, i absència de qualsevol intervenció motora per part de l’adult).

La Doctora Emmi Pikler demostra que els infants lliures de moviment, per la seva pròpia iniciativa, aprenen per ells mateixos a asseure’s, a posar-se drets i a caminar. L’infant que pot moure’s en llibertat ho fa amb prudència i seguretat, en funció de la seva maduració orgànica i nerviosa. En una relació càlida, estreta i segura amb els adults, l’activitat autònoma es converteix en una font de plaer per la qual l’infant es mostra actiu, interessat, seriós, destre i precís. Va aprenent amb flexibilitat i prudència les successives habilitats motrius amb la seva pròpia acció i en els moments que ell escull. Dos dels trets principals d’aquesta metodologia són:

  • El valor de l’activitat autònoma des del mateix naixement. Pikler subratlla la importància del moviment lliure, de l’activitat iniciada pel propi infant, aprenent autònomament gràcies a la seva competència motriu.

  • El valor de la relació afectiva amb els qui tenen cura de l’infant, que s’estableix en base a la confiança vers la competència motriu de l’infant, oferint un vincle afectiu profund, estable i de plena seguretat.

pikler

ELS NADONS DE L'ESCOLA DES DE QUE ENTREN

FINS QUE APRENEN A CAMINAR