Seguiment Psicopedagògic

L'etapa dels 0 als 6 anys és una de les  etapes fonamental de l’aprenentatge, ja que el 90% del desenvolupament cerebral té lloc durant els 6 primers anys de vida. D’aquesta manera, en el transcurs d'aquests anys adquireixen la base de tots els aprenentatges bàsics: la base de les relacions socials, el control motriu, el llenguatge, la parla, l’autocontrol, la consciència del cos, la conducta, els límits, i un llarg etcètera.

Les funcions del psicòleg de El Carrilet són contribuir al compliment dels objectius educatius i a potenciar el desenvolupament i benestar físic i psíquic dels infants. Analitzar els problemes de conducta i les dificultats en els aprenentatges que es puguin presentar, duent a terme l'atenció psicopedagògica convenient per a cada cas i per a cada situació. El psicòleg intervé en tots els processos psicològics que afecten a l'aprenentatge, o que d'aquest se’n deriven, responsabilitzant-se de les implicacions educatives de la seva intervenció professional i coordinant-se, si s’escau, amb altres professionals. 279

En Xavier Vicent és el neuropsicòleg que ens acompanya durant l’estada dels infants a l’escola. Realitza, també, entrevistes individuals amb les famílies al llarg del curs, sempre que aquestes ho requereixin o bé a criteri seu. Aquest context d'estimulació precoç té com a objectiu proporcionar
oportunitats d'aprenentatge que  facilitin el
desenvolupament dels nostres alumnes.

Les tasques de l'especialista són:

  • Prevenció

- Observació i anàlisi dels infants de l’escola per tal de poder fer una intervenció primerenca sempre que sigui necessari.
- Assessorament i col·laboració amb les educadores en tot el que fa referència als infants i les seves famílies.
- Treball conjunt amb l'equip pedagògic del centre, optimitzant la seva tasca i afavorint un clima positiu i estimulador a l'aula.

  • Detecció

- Detecció de retards maduratius, dificultats d'aprenentatge, problemes conductuals, etc.
-Realització d'entrevistes individuals amb les famílies al llarg del curs, sempre que aquestes ho requereixin o 285bé a criteri de l’especialista.

  • Estimulació

- Realització de propostes de treball pels grups-classe.
- Preparació de programes específics per als infants. 
- Assessorament a les famílies en diversos aspectes
educatius.